Projekt "Mam zawód - mam pracę w regionie"

projekt.jpg [198x71]


Zasadnicza Szkoła Zawodowa

w Zespole Szkół Ponadgimnazjanych w Istebnej

 

przystąpiła do

 

projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

„Mam zawód - mam pracę w regionie"

 

Jest to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Śląskiego (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego) w partnerstwie ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz z 15 powiatami i 15 miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego.

 

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim.

 

Okres realizacji: 1.04.2011 - 31.08.2013 r.

 

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w klasach:


·         pierwszej i drugiej w dwuletnich Zasadniczych Szkołach Zawodowych

·         drugiej i trzeciej w trzyletnich Zasadniczych Szkołach Zawodowych

·         drugiej, trzeciej i czwartej klasy Techników.

 

Łącznie w Projekcie weźmie udział 14 077 uczniów szkół z terenu województwa śląskiego, w tym 808 uczniów z terenu Powiatu Cieszyńskiego.

 

 

Zaplanowane działania w Projekcie to m.in:

 

• udzielenie kompleksowego wsparcia uczniom z zakresu doradztwa grupowego i indywidualnego;

• zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (zajęcia z języków obcych i nauk matematyczno – przyrodniczych);

• praktyki / staże zawodowe;

kursy certyfikowane m.in. AUTOCAD, CorelDraw, SEP, spawacza, prawo jazdy kat.B, operatora wózków jezdniowych, barmański, kelnerski, somelierski, wizażu, grafika komputerowego, obsługi kas fiskalnych, terminali płatniczych i sprzedaży internetowej, komputerowego wspomagania projektowania,

• wizyty studyjne u pracodawców;

• doposażenie szkół / placówek technicznych

 

W okresie od 2 kwietnia do 4 maja 2012 roku w szkołach biorących udział w projekcie realizowane było grupowe doradztwo zawodowe. Ze spotkań skorzystało w sumie 325 uczniów z czego 320 zakończyło udział i otrzymało zaświadczenia potwierdzające ich uczestnictwo. Podczas zajęć z doradztwa grupowego uczniowie zdobyli wiedzę na temat:

  • zasad pisania CV i listu motywacyjnego,
  • przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych - autoprezentacja, pokonywanie stresu,
  • podstaw przedsiębiorczości.

 

 23 maja 2012 roku rozpoczynają się zajęcia z doradztwa indywidualnego, które mają na celu ukierunkowanie uczniów na rozwój zawodowy. Doradca wraz z uczniem opracują Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego, który m.in:

  • scharakteryzuje umiejętności zawodowe i kompetencje
  • zidentyfikuje deficyty w zakresie wiedzy i umiejętności
  • określi cel zawodowy i sposób jego realizacji. 

 

 Wniosek na podstawie którego realizowany jest projekt systemowy w ramach Działania 9.2 PO KL pt. „Mam zawód – mam pracę w regionie"

 Wniosek_Mam_zawod_mam_prace_w_regionie_wersja_na_strone.pdf

 

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie http://www.e-zawodowcy.eu