REKRUTACJA do projektu

 Stan realizacji projektu.

 

! REKRUTACJA OGŁOSZONA !

 

Powiat cieszyński  ogłasza drugą rekrutację do projektu systemowego „Mam zawód – mam pracę w regionie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości, a także prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim.

 

TERMIN REKRUTACJI:

 

od 11 WRZEŚNIA do 31 PAŹDZIERNIKA 2012 r.

 

 

Działania zaplanowane w ramach projektu:

•   udzielenie kompleksowego wsparcia uczniom z zakresu doradztwa grupowego i indywidualnego;

• zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (zajęcia z języków obcych i nauk matematyczno – przyrodniczych);

• praktyki / staże zawodowe;

kursy certyfikowane m.in. AUTOCAD, CorelDraw, SEP, spawacza, prawo jazdy kat.B, operatora wózków jezdniowych, barmański, kelnerski, somelierski, wizażu, grafika komputerowego, obsługi kas fiskalnych, terminali płatniczych i sprzedaży internetowej, komputerowego wspomagania projektowania,

• wizyty studyjne u pracodawców;

• doposażenie szkół / placówek technicznych

 

 

Projekt skierowany jest dla uczniów klas:

• drugiej lub trzeciej w zasadniczych szkołach zawodowych

• drugiej, trzeciej lub czwartej w technikach.

 

 

Wykaz szkół/placówek przystępujących do projektu w powiecie cieszyńskim:

1.       Technikum w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle,

2.       Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle,

3.       Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Skoczowie,

4.       Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Zawodowych w Skoczowie,

5.       Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie,

6.       Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4, w Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie,

7.       Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Międzyświeciu ,

8.       Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Rolniczych w Międzyświeciu,

9.       Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie,

10.   Technikum Nr 1 w Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie,

11.   Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie,

12.   Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie,

13.   Zasadnicza Szkoła Zawodowa, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej,

14.   Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu,

15.   Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu,

16.   Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszynie,

17.   Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszynie.

 

UWAGA!

 

Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest złożenie przez kandydata następujących dokumentów:

 

• formularza zgłoszeniowego do projektu;

• oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

• ankiety rekrutacyjnej;

 

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w zaklejonych kopertach w terminie od 11 września do 31 października 2012r, w sekretariatach szkół, które biorą udział w projekcie.

 

Po zakończeniu rekrutacji dokumenty te zostaną przekazane do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

 

Uwaga!

W przypadku kandydatów/ek, którzy nie ukończyli 18 roku życia obowiązuje konieczność złożenia również podpisu na dokumentach aplikacyjnych przez rodzica kandydata lub opiekuna prawnego. Brak w.w podpisu będzie skutkować nie zakwalifikowaniem kandydata do projektu.

 

 

Dokumenty dostępne w sekretariatach szkół oraz do pobrania poniżej:

 

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

- Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (załącznik nr 1)

- Ankieta rekrutacyjna (załącznik nr 2)

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3)

 

 

DOKUMENTY MOŻNA TAKŻE POBRAĆ NA STRONIE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO:

 

http://efs.slaskie.pl/zalaczniki/2012/01/02/1325516515.pdf

http://efs.slaskie.pl/zalaczniki/2012/01/02/1325516592.pdf

http://efs.slaskie.pl/zalaczniki/2012/01/02/1325516635.pdf

http://efs.slaskie.pl/zalaczniki/2012/01/02/1325516532.pdf

 

 

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać u koordynatorów projektu pod nr tel. 537 467 100 / 537 467 101 lub kontaktując się mailowo na adresy:

we@powiat.cieszyn.pl

m.medrzak@powiat.cieszyn.pl

e.czepczar@powait.cieszyn.pl