Wydanie duplikatu legitymacji/świadectwa szkolnego

 

 

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej,

świadectw szkolnych i pobierania opłat za te czynności

w Zespole Szkół w Istebnej

 

 Duplikaty wydaje się wyłącznie w wypadku utraty oryginału (zniszczenia, zgubienia).


Podstawa prawna:

* Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 , poz. 170) – paragraf 23 ust. 1.

 *Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z 2017 r. poz. 62412731529154315662361 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 107)

 

 I.                Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

 

1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat. (druk do pobrania w Sekretariacie lub ze strony www.zspistebna.superszkolna.pl zakładka druki do pobrania).

2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data urodzenia)

3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9 zł.

4. Termin wykonania duplikatu 7 dni.


II.              Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.

 

1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:

- rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły/ klasy)

- roku ukończenia szkoły/ klasy

(druk do pobrania w Sekretariacie lub ze strony www.zspistebna.pl zakładka druki do pobrania).

2. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty

3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł.

4. Termin wykonania duplikatu 14 dni jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wykonania duplikatu znajduje się w Szkole.

5. Duplikat zawiera:

- wyraz „DUPLIKAT” na pierwszej stronie u góry

- dane zgodne z dokumentacją pedagogiczną

- pod tekstem nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności

- datę wystawienia duplikatu

- podpis dyrektora szkoły

- pieczęć urzędowa

6. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

 

III.            Powyższe opłaty należy wnosić na konto szkoły

 

Nr   31 1560 1023 2116 1040 1400 0002

 

z dopiskiem : opłata za duplikat świadectwa / legitymacji szkolnej; imię i nazwisko; klasa, szkoła.

 

IV.            Duplikat świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, wydaje na wniosek zainteresowanego, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie. Informacje  na stronie www.oke.jaworzno.pl (zakładka Duplikaty i wymiana dokumentów)