Doradztwo edukacyjno - zawodowe

 

Obecnie ukończenie szkoły nie zamyka możliwości dalszego rozwoju zawodowego, bowiem elastyczność systemu kształcenia zawodowego pozwala również osobom dorosłym na uzupełnienie/nabycie nowych umiejętności i podniesienie kompetencji zawodowych.


 W nowej konstrukcji klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego występują kwalifikacje wspólne dla kilku zawodów. Można więc uzyskać nowy zawód uzupełniając już posiadany o kwalifikacje z innych zawodów. Służy temu kwalifikacyjny kurs, podczas którego realizuje się program dla wybranej kwalifikacji.  


Podstawą kształcenia zawodowego są kwalifikacje wyodrębnienie w zawodach z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Każdy zawód jest podzielony na kwalifikacje (jedną, dwie lub trzy). Kwalifikacją nazywamy grupę umiejętności, które opisują, czego będziesz się uczyć i czym będziesz się zajmować, pracując w danym zawodzie. Niektóre zawody mają wspólne kwalifikacje, np. ogrodnik i technik ogrodnik, sprzedawca z technikiem handlowcem i technikiem księgarstwa.


Osoba, która chce uzyskać dyplom np. technika elektronika, musi zrealizować podstawę programową i zdać egzamin z każdej przypisanej do tego zawodu kwalifikacji. Po zdaniu egzaminu otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która ma poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie branżowe I stopnia lub średnie) oraz posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.


Elastyczność systemu kształcenia w zawodach szkolnictwa zawodowego pozwala osobom dorosłym na uzupełnienie czy nabycie nowych umiejętności i podniesienie kompetencji zawodowych na kwalifikacyjnym kursie, podczas którego realizuje się program dla wybranej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia dla danej kwalifikacji jest określona w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Oznacza to, że osoba dorosła realizując kwalifikację na KKZ, nabywa dokładnie te same umiejętności co uczeń branżowej szkoły I stopnia, technikum czy szkoły policealnej.


Istnieje też możliwość uzyskania przez osoby dorosłe (posiadające co najmniej wykształcenie branżowe I stopnia) całkiem nowego zawodu poprzez zdobycie na KKZ kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Osoby, które nie posiadają wymaganego dla danego zawodu wykształcenia ogólnego, mogą uzupełnić wiedzę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i uzyskać średnie wykształcenie.


Ukończenie kwalifikacyjnego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin zawodowy organizowany jest przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Po zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, a w przypadku zawodów o jednej kwalifikacji, równocześnie dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie.


Organizatorami kwalifikacyjnych kursów są:

- publiczne szkoły ponadpodstawowe,

- niepubliczne szkoły ponadpodstawowe posiadające uprawnienia szkół publicznych,

- publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,

- instytucje rynku pracy, np. ochotnicze hufce pracy,

- osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność oświatową.

 

 

SPRZEDAWCA

Kwalifikacja: Prowadzenie sprzedaży (AU.20.)

 

TECHNIK HANDLOWIEC

Kwalifikacja 1: Prowadzenie sprzedaży (AU.20.)

Kwalifikacja 2: Prowadzenie działalności handlowej (AU.25.)

 

Przykład 1: Uczeń kończy branżową szkołę I stopnia i po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskuje tytuł sprzedawcy. Zrealizował kwalifikację Prowadzenie sprzedaży.

Absolwent szkoły – sprzedawca - chcąc podnieść swoje kompetencje zawodowe, ma teraz dwie możliwości: może zostać technikiem handlowcem albo technikiem księgarstwa, dlatego, że tylko te zawody mają tę samą kwalifikację, która jest przypisana sprzedawcy: Prowadzenie sprzedaży.

Co powinien zrobić uczeń?

Załóżmy, że chciałby zostać technikiem handlowcem. Pierwszą kwalifikację Prowadzenie sprzedaży już ma zaliczoną w trakcie nauki w branżowej szkole I stopnia i potwierdzoną na egzaminie zawodowym. Zapisuje się więc na kwalifikacyjny kurs , na którym realizuje drugą kwalifikację Prowadzenie działalności handlowej i nabywa powiązane z nią umiejętności. Ta kwalifikacja także musi być potwierdzona na egzaminie zawodowym. Zawody technikalne wymagają posiadania wykształcenia średniego, dlatego równocześnie powinien kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Po uzyskaniu świadectwa ukończenia liceum można otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik handlowiec. 3

 

TECHNIK KSIĘGARSTWA

Kwalifikacja 1: Prowadzenie sprzedaży (AU.20.)

Kwalifikacja 2: Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej (AU.24.)

 

Jeśli absolwent szkoły woli zostać technikiem księgarstwa, realizuje drugą kwalifikację wydrębnioną w tym zawodzie, czyli Prowadzenie działaności informacyjno-bibliograficznej oraz uzyskuje średnie wykształcenie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Przykład 2.

Pracodawca chcąc podnieść kwalifikacje i kompetencje zawodowe swoich pracowników, może ich skierować na kwalifikacyjny kurs  z zakresu jednej kwalifikacji, związanej z charakterem i wyzwaniami technologicznymi wykonywanej pracy.

Przykład 3.

Można uzupełnić wiedzę związaną z zainteresowaniami. Załóżmy, że ktoś interesuje się ogrodnictwem, był samoukiem, traktował swoje zainteresowania jako hobby. Ale teraz chciałby zająć się profesjonalnie uprawą roślin ozdobnych i ich sprzedażą. Może zrealizować KKZ z kwalifikacji Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych, w której nabędzie m.in. umiejętność prowadzenia produkcji roślin ozdobnych oraz/lub Planowanie i organizowanie prac ogrodniczych. Przy okazji nabędzie umiejętności związane z sadownictwem i warzywnictwem, więc w przyszłości będzie mógł rozszerzyć swoją działalność.

Dodatkowo może również zrealizować kwalifikację Prowadzenie sprzedaży.

Przytoczone przykłady wskazują, że uzyskanie odpowiednich kwalifikacji umożliwia i ułatwia elastyczne dostosowanie się do zmieniającego się rynku pracy.

 

 

ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

Schemat pokazuje możliwe drogi kształcenia przez całe życie.

Poniższy schemat obowiązuje absolwentów gimnazjum od 1 września 2017 r., 1 września 2018 r., 1 września 2019 r.

 

 

 

Poniższy schemat obowiązuje absolwentów szkoły podstawowej od 1 września 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image Map

 

 

Image Map


W nowej konstrukcji klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego występują kwalifikacje wspólne dla kilku zawodów. Można więc uzyskać nowy zawód uzupełniając już posiadany o kwalifikacje z innych zawodów. Służy temu kwalifikacyjny kurs, podczas którego realizuje się program dla wybranej kwalifikacji.  


Podstawą kształcenia zawodowego są kwalifikacje wyodrębnienie w zawodach z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Każdy zawód jest podzielony na kwalifikacje (jedną, dwie lub trzy). Kwalifikacją nazywamy grupę umiejętności, które opisują, czego będziesz się uczyć i czym będziesz się zajmować, pracując w danym zawodzie. Niektóre zawody mają wspólne kwalifikacje, np. ogrodnik i technik ogrodnik, sprzedawca z technikiem handlowcem i technikiem księgarstwa.


Osoba, która chce uzyskać dyplom np. technika elektronika, musi zrealizować podstawę programową i zdać egzamin z każdej przypisanej do tego zawodu kwalifikacji. Po zdaniu egzaminu otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która ma poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie branżowe I stopnia lub średnie) oraz posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.


Elastyczność systemu kształcenia w zawodach szkolnictwa zawodowego pozwala osobom dorosłym na uzupełnienie czy nabycie nowych umiejętności i podniesienie kompetencji zawodowych na kwalifikacyjnym kursie, podczas którego realizuje się program dla wybranej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia dla danej kwalifikacji jest określona w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Oznacza to, że osoba dorosła realizując kwalifikację na KKZ, nabywa dokładnie te same umiejętności co uczeń branżowej szkoły I stopnia, technikum czy szkoły policealnej.


Istnieje też możliwość uzyskania przez osoby dorosłe (posiadające co najmniej wykształcenie branżowe I stopnia) całkiem nowego zawodu poprzez zdobycie na KKZ kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Osoby, które nie posiadają wymaganego dla danego zawodu wykształcenia ogólnego, mogą uzupełnić wiedzę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i uzyskać średnie wykształcenie.


Ukończenie kwalifikacyjnego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin zawodowy organizowany jest przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Po zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, a w przypadku zawodów o jednej kwalifikacji, równocześnie dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie.


Organizatorami kwalifikacyjnych kursów są:

- publiczne szkoły ponadpodstawowe,

- niepubliczne szkoły ponadpodstawowe posiadające uprawnienia szkół publicznych,

- publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,

- instytucje rynku pracy, np. ochotnicze hufce pracy,

- osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność oświatową.

 

 

SPRZEDAWCA

Kwalifikacja: Prowadzenie sprzedaży (AU.20.)

 

TECHNIK HANDLOWIEC

Kwalifikacja 1: Prowadzenie sprzedaży (AU.20.)

Kwalifikacja 2: Prowadzenie działalności handlowej (AU.25.)

 

Przykład 1: Uczeń kończy branżową szkołę I stopnia i po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskuje tytuł sprzedawcy. Zrealizował kwalifikację Prowadzenie sprzedaży.

Absolwent szkoły – sprzedawca - chcąc podnieść swoje kompetencje zawodowe, ma teraz dwie możliwości: może zostać technikiem handlowcem albo technikiem księgarstwa, dlatego, że tylko te zawody mają tę samą kwalifikację, która jest przypisana sprzedawcy: Prowadzenie sprzedaży.

Co powinien zrobić uczeń?

Załóżmy, że chciałby zostać technikiem handlowcem. Pierwszą kwalifikację Prowadzenie sprzedaży już ma zaliczoną w trakcie nauki w branżowej szkole I stopnia i potwierdzoną na egzaminie zawodowym. Zapisuje się więc na kwalifikacyjny kurs , na którym realizuje drugą kwalifikację Prowadzenie działalności handlowej i nabywa powiązane z nią umiejętności. Ta kwalifikacja także musi być potwierdzona na egzaminie zawodowym. Zawody technikalne wymagają posiadania wykształcenia średniego, dlatego równocześnie powinien kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Po uzyskaniu świadectwa ukończenia liceum można otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik handlowiec. 3

 

TECHNIK KSIĘGARSTWA

Kwalifikacja 1: Prowadzenie sprzedaży (AU.20.)

Kwalifikacja 2: Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej (AU.24.)

 

Jeśli absolwent szkoły woli zostać technikiem księgarstwa, realizuje drugą kwalifikację wydrębnioną w tym zawodzie, czyli Prowadzenie działaności informacyjno-bibliograficznej oraz uzyskuje średnie wykształcenie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Przykład 2.

Pracodawca chcąc podnieść kwalifikacje i kompetencje zawodowe swoich pracowników, może ich skierować na kwalifikacyjny kurs  z zakresu jednej kwalifikacji, związanej z charakterem i wyzwaniami technologicznymi wykonywanej pracy.

Przykład 3.

Można uzupełnić wiedzę związaną z zainteresowaniami. Załóżmy, że ktoś interesuje się ogrodnictwem, był samoukiem, traktował swoje zainteresowania jako hobby. Ale teraz chciałby zająć się profesjonalnie uprawą roślin ozdobnych i ich sprzedażą. Może zrealizować KKZ z kwalifikacji Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych, w której nabędzie m.in. umiejętność prowadzenia produkcji roślin ozdobnych oraz/lub Planowanie i organizowanie prac ogrodniczych. Przy okazji nabędzie umiejętności związane z sadownictwem i warzywnictwem, więc w przyszłości będzie mógł rozszerzyć swoją działalność.

Dodatkowo może również zrealizować kwalifikację Prowadzenie sprzedaży.

Przytoczone przykłady wskazują, że uzyskanie odpowiednich kwalifikacji umożliwia i ułatwia elastyczne dostosowanie się do zmieniającego się rynku pracy.