Doradztwo edukacyjno - zawodowe

 

 

Obecnie ukończenie szkoły nie zamyka możliwości dalszego rozwoju zawodowego, bowiem elastyczność systemu kształcenia zawodowego pozwala również osobom dorosłym na uzupełnienie/nabycie nowych umiejętności i podniesienie kompetencji zawodowych.

 

W nowej konstrukcji klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego występują kwalifikacje wspólne dla kilku zawodów. Można więc uzyskać nowy zawód uzupełniając już posiadany o kwalifikacje z innych zawodów. Służy temu kwalifikacyjny kurs zawodowy, podczas którego realizuje się program dla wybranej kwalifikacji.  

Podstawą kształcenia zawodowego są kwalifikacje wyodrębnienie w zawodach z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Każdy zawód jest podzielony na kwalifikacje (jedną, dwie lub trzy). Kwalifikacją nazywamy grupę umiejętności, które opisują, czego będziesz się uczyć i czym będziesz się zajmować, pracując w danym zawodzie. Niektóre zawody mają wspólne kwalifikacje, np. ogrodnik i technik ogrodnik, sprzedawca z technikiem handlowcem i technikiem księgarstwa.

Osoba, która chce uzyskać dyplom np. technika elektronika, musi zrealizować podstawę programową i zdać egzamin z każdej przypisanej do tego zawodu kwalifikacji. Po zdaniu egzaminu otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która ma poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Elastyczność systemu kształcenia zawodowego pozwala osobom dorosłym na uzupełnienie czy nabycie nowych umiejętności i podniesienie kompetencji zawodowych na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, podczas którego realizuje się program dla wybranej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia dla danej kwalifikacji jest określona w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Oznacza to, że osoba dorosła realizując kwalifikację na KKZ, nabywa dokładnie te same umiejętności co uczeń ZSZ, technikum czy szkoły policealnej.

Istnieje też możliwość uzyskania przez osoby dorosłe (posiadające co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe) całkiem nowego zawodu poprzez zdobycie na KKZ kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Osoby, które nie posiadają wymaganego dla danego zawodu wykształcenia ogólnego, mogą uzupełnić wiedzę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i uzyskać średnie wykształcenie.

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin zawodowy organizowany jest przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Po zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, a w przypadku zawodów o jednej kwalifikacji, równocześnie dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie.

Organizatorami kwalifikacyjnych kursów zawodowych są:

- publiczne szkoły zawodowe,

- niepubliczne szkoły zawodowe posiadające uprawnienia szkół publicznych,

- publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,

- instytucje rynku pracy, np. ochotnicze hufce pracy,

- osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność oświatową.

 

 

SPRZEDAWCA

Kwalifikacja: Prowadzenie sprzedaży (A.18.)

Umiejętność 1. Organizowanie sprzedaży

Umiejętność 2. Sprzedaż towarów

TECHNIK HANDLOWIEC

Kwalifikacja 1: Prowadzenie sprzedaży (A.18.)

Umiejętność 1. Organizowanie sprzedaży

Umiejętność 2. Sprzedaż towarów

Kwalifikacja 2: Prowadzenie działalności handlowej (A.22.)

Umiejętność 1. Organizowanie działań reklamowych i marketingowych

Umiejętność 2. Zarządzanie działalnością handlową

Umiejętność 3. Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej

 

Przykład 1: Uczeń kończy zasadniczą szkołę zawodową i uzyskuje tytuł sprzedawcy. Zrealizował kwalifikację Prowadzenie sprzedaży i jednocześnie nabył dwie umiejętności: organizowanie sprzedaży i sprzedaż towarów.

Absolwent szkoły – sprzedawca - chcąc podnieść swoje kompetencje zawodowe, ma teraz dwie możliwości: może zostać technikiem handlowcem albo technikiem księgarstwa, dlatego, że tylko te zawody mają tę samą kwalifikację, która jest przypisana sprzedawcy: Prowadzenie sprzedaży.

Co powinien zrobić uczeń? Załóżmy, że chciałby zostać technikiem handlowcem. Pierwszą kwalifikację Prowadzenie sprzedaży już ma zaliczoną w trakcie nauki w ZSZ i potwierdzoną na egzaminie zawodowym. Zapisuje się więc na kwalifikacyjny kurs zawodowy, na którym realizuje drugą kwalifikację Prowadzenie działalności handlowej i nabywa powiązane z nią umiejętności: organizowanie działań marketingowych i reklamowych, zarządzanie działalnością handlową, sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej. Ta kwalifikacja także musi być potwierdzona na egzaminie zawodowym. Zawody technikalne wymagają posiadania wykształcenia średniego, dlatego równocześnie powinien kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Po uzyskaniu świadectwa ukończenia liceum można otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik handlowiec. 3

 

TECHNIK KSIĘGARSTWA

Kwalifikacja 1: Prowadzenie sprzedaży (A.18.)

Umiejętność 1. Organizowanie sprzedaży

Umiejętność 2. Sprzedaż towarów

Kwalifikacja 2: Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej (A.21.)

Umiejętność 1. Pozyskiwanie informacji o asortymencie księgarskim i rynku wydawnictw

Umiejętność 2. Opracowywanie bibliografii i katalogów

Umiejętność 3. Organizowanie działań marketingowych księgarni

Jeśli absolwent szkoły woli zostać technikiem księgarstwa, realizuje drugą kwalifikację wydrębnioną w tym zawodzie, czyli Prowadzenie działaności informacyjno-bibliograficznej oraz uzyskuje średnie wykształcenie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Przykład 2.

Pracodawca chcąc podnieść kwalifikacje i kompetencje zawodowe swoich pracowników, może ich skierować na kwalifikacyjny kurs zawodowy z zakresu jednej kwalifikacji, związanej z charakterem i wyzwaniami technologicznymi wykonywanej pracy.

Przykład 3.

Można uzupełnić wiedzę związaną z zainteresowaniami. Załóżmy, że ktoś interesuje się ogrodnictwem, był samoukiem, traktował swoje zainteresowania jako hobby. Ale teraz chciałby zająć się profesjonalnie uprawą roślin ozdobnych i ich sprzedażą. Może zrealizować KKZ z kwalifikacji Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych, w której nabędzie m.in. umiejętność prowadzenia produkcji roślin ozdobnych oraz/lub Planowanie i organizowanie prac ogrodniczych. Przy okazji nabędzie umiejętności związane z sadownictwem i warzywnictwem, więc w przyszłości będzie mógł rozszerzyć swoją działalność.

Dodatkowo może również zrealizować kwalifikację Prowadzenie sprzedaży.

Przytoczone przykłady wskazują, że uzyskanie odpowiednich kwalifikacji umożliwia i ułatwia elastyczne dostosowanie się do zmieniającego się rynku pracy.